Gegevensbeleid

Gedreven door zorg

Gegevensbeleid

Uiteenlopende activiteiten en gegevens

AmbuLife is actief in verschillende domeinen. We geven eerste hulpopleidingen, onze vrijwilligers helpen op preventieve hulpacties, we gaan op zoek naar familieleden die elkaar door oorlog of ramp zijn kwijtgeraakt, we staan in voor fondsen- en vrijwilligerswerving, etc.

We verzamelen en gebruiken hiervoor een heleboel gegevens. Deze zijn van uiteenlopende aard.Correct omgaan met jouw gegevens

Op een correcte manier hiermee omgaan is voor ons een eerste prioriteit, zeker omdat veel gegevens gevoelig zijn of door kwetsbare personen aan AmbuLife verschaft worden.


Een tweede prioriteit is om op een heldere wijze uit te leggen wat we precies met de gegevens doen. We informeren jou op het moment dat je jouw gegevens bij ons achter laat. Bijvoorbeeld bij de inschrijving op een activiteitn, als je een contactformulier invult of als je je op de website registreert. Per hoedanigheid is er een specifiek gegevensbeleid. Dit is omdat jouw hoedanigheid (als vrijwilliger, vakantieganger, donateur, etc.) bepaalt voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, hoe lang we jouw gegevens bewaren, wie deze ontvangt, etc.Wetgevend kader

Ons gegevensbeleid houdt zich aan:


  • de regelgeving van de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming);
  • de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing zou zijn.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke(n) van jouw gegevens is in de eerste plaats AmbuLife vzw, gevestigd te Kasteelstraat 56 bus 3, 9620 Zottegem, ingeschreven in de KBO met het nummer 0502.517.507.


Afhankelijk van de doeleinde(n) van de verwerking kunnen ook de met AmbuLife verbonden vzw’s gezamenlijk met AmbuLife jouw persoonsgegevens verwerken. Deze vzw’s zijn: VZW AmbuLife Academy Vlaanderen, VZW Internationaal Comité van AmbuLife.


Wanneer een verwerking samen met een verbonden vzw plaatsvindt, treden AmbuLife en de verbonden vzw op als ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke’. AmbuLife zal steeds instaan als centraal contactpunt wanneer je jouw rechten wenst uit te oefenen of vragen over jouw privacy zou hebben.Wat zijn de doeleinde en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als we gegevens van jou verzamelen, is dit om deze te verwerken voor een welbepaald doeleinde. We doen dit steeds op basis van een rechtsgrond. Een ‘rechtsgrond’ is de juridische basis die toelaat dat jouw persoonsgegevens verwerkt worden. De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang de activiteit waaraan je deelneemt of de dienst die jou wordt geleverd.


Bijvoorbeeld als je jou registreert voor een opleiding of een opleiding reserveert, verwerken we jouw gegevens met als doeleinde het geven van de opleiding. Zonder jouw gegevens te verwerken, kunnen we jou immers niet de opleiding aanbieden. We verwerken hier jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen jou en onze organisatie tot stand komt.Welke persoonsgegevens verwerkt AmbuLife?

We verwerken de persoonsgegevens die je ons doorgeeft via de website of een ander communicatiekanaal in het kader van de activiteit waarvoor je ons contacteert of de dienst die jou geleverd is. Afhankelijk van de activiteit, dienst of je interesse, kunnen dit zijn: identificatiegegevens, gezondheidsgegevens, gerechtelijke gegevens en/of andere gegevens zoals financiële gegevens.


Wanneer je onze websites bezoekt, verzamelen we eveneens gegevens over jou. We gebruiken hiervoor cookies. Lees hier het cookiebeleid.Wie ontvangt jouw persoongegevens?

Voor bepaalde verwerkingen doen we beroep op ‘verwerkers’. Dit zijn externe partijen die AmbuLife ondersteunen bij het verlenen van diensten. Zij mogen jouw gegevens uitsluitend verwerken zoals wij met hen hebben afgesproken. Het gaat hier bijvoorbeeld over een extern dataplatform, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers.


Daarnaast kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens ook aan ‘andere ontvangers’ doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan de overheid wanneer wij een plicht hebben om te rapporteren over de deelnemers die een opleiding bij AmbuLife volgden.

Als we gegevens verwerken met een verbonden vzw, dan ontvangt deze vzw uiteraard ook jouw gegevens.


Wanneer we jouw gegevens doorgeven aan ‘verwerkers’ of ‘andere ontvangers’ dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het gegevensbeleid. We informeren je hierover op het moment dat je jouw gegevens achter laat. Het gegevensbeleid voor de belangrijkste activiteiten waaraan je kan deelnemen en diensten die geleverd worden door AmbuLife kan je hier terugvinden.Hoe lang bewaart AmbuLife je persoonsgegevens?

We mogen jouw gegevens maar zolang bewaren als noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor we jouw gegevens verzamelden. Wat ‘noodzakelijk’ is, hangt af van de activiteit waaraan je deelneemt of de dienst die jou geleverd wordt. Wanneer je AmbuLife via de website een vraag stelt, hoeven we uiteraard jouw gegevens minder lang bij te houden dan wanneer je verzorging hebt gekregen in één van onze hulpposten. Soms zijn deze bewaringstermijnen bepaald door de wetgever.

AmbuLife

Kasteelstraat 56 Bus 3

9620 Zottegem

Email: secretariaat@ambu-life.be

Telefoon: +32 (0)2 899 49 41

ON: 0502.517.507

IBAN: BE39 7390 1976 0719

Onze partners
recyca_logo

© 2019 | Alle rechten gereserveerd